Deskripsi Mata Kuliah:

Matakuliah ini mengkaji dan menganalisis hakikat peserta didik menurut berbagai pandangan, kedudukan peserta didik dalam proses pembelajaran. Mengidentifikasi Hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Karakteristik peserta didik dan tugas perkembangan pada rentang kehidupan (masa pre-natal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa). Implikasi pertumbuhan dan perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan ditinjau dari aspek pertumbuhan biologis, perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor, sosioemosional. Mendeskripsikan cara penyelenggaraan pendidikan pada setiap tahapan perkembangan peserta didik. Perbedaan perkembangan peserta didik analisis kasus-kasus perkembangan pada setiap tahapan perkembangan peserta didik.

Deskripsi Kompetensi:


1. Makna perkembangan, pertumbuhan, perubahan
2. Membandingkan hakekat perkembangan peserta didik menurut berbagai pandangan tentang hakekat  peserta didik.
3. Menjelaskan tahapan perkembangan peserta didik
4.Membedakan makna pertumbuhan dengan perkembangan
5. Mendeskripsikan karakteristik tahapan pekembangan peserta didik.
6.Mengenali tugas-tugas yang harus dikerjakan pada setiap tahapan perkembangan peserta didik
7.Mengintepretasikan makna masing-masing tahapan perkembangan peserta didik ditinjau dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan sosial.
8. Menunjukan perbedaan setiap tahapan perkembagan peserta didik
9.Menunjukan kasus-kasus setiap tahapan perkembangan dan alternatif tugas bimbingannya.